Program miejski

Ewa Lieder

Szanowni Państwo,

w wyborach na prezydenta Gdańska, a potem w wyborach do Sejmu, przedstawiałam swój program wywodzący się z ruchów miejskich. Ten program oraz oddolne działania na rzecz miasta znalazły uznanie wielu mieszkańców i mieszkanek Gdańska i Pomorza.

Jako posłanka prezentuję ten sam program miejski – wiele jego elementów może znaleźć zastosowanie w każdym mieście na Pomorzu i w Polsce. Popieram i będę dążyć do realizacji tez, w których przyjęciu brałam udział jako uczestniczka Kongresu Ruchów Miejskich.

Zachęcam mieszkańców Pomorza do brania spraw w swoje ręce – mamy prawo do udziału w podejmowaniu decyzji nie tylko w wyborach, ale i w codziennym funkcjonowaniu naszych miast i miejscowości.

Pozostaję z szacunkiem,
Ewa Lieder

Program miejski

1. Szacunek dla mieszkańców

– brak arogancji w kontaktach z mieszkańcami, życzliwość i dążenie do zrozumienia,
– poprawa standardów obsługi mieszkańców w urzędzie miasta oraz w jednostkach miejskich,
– przedkładanie dobra mieszkańców nad interes swojego ugrupowania.

2. Teraz dzielnice

– program remontów i termomodernizacji budynków,
– program „Zadbane podwórka”
– poprawa jakości zieleni oraz czystości,
– tworzenie lokalnych przestrzeni spotkań mieszkańców oraz małych parków,
– zadbane tereny rekreacyjne,
– gwarantowana kwota na budżet obywatelski dla każdej dzielnicy,
– wzmocnienie rad dzielnic poprzez przyznanie im inicjatywy uchwałodawczej,
– wprowadzenie w radach dzielnic dyżurów urzędników oraz doradztwa prawnego dla mieszkańców,
– wsparcie tworzenia domów sąsiedzkich oraz animacji wydarzeń kulturalnych w dzielnicach.

3. Wzmocnienie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji

– usprawnienie budżetu obywatelskiego – m.in. poprzez zamianę okręgów na dzielnice, włączenie mieszkańców w ustalanie zasad oraz zmianę metody głosowania,
– zmniejszenie wymaganej liczby podpisów, która jest potrzebna do złożenia obywatelskiego projektu uchwały Rady Miasta.
– wprowadzenie nowych zasad konsultacji społecznych, w tym przyznanie mieszkańcom prawa do skutecznego wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji społecznych po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów,
– obowiązkowe konsultacje społeczne na wczesnym etapie tworzenia planów miejscowych (w formie warsztatów) oraz w sprawie budowy dróg.

4. Ochrona krajobrazu miasta i zabytków

– stworzenie programu ratowania zabytków, które należą do miasta,
– zmniejszenie liczby reklam wielkopowierzchniowych,
– projektowanie przyjaznych terenów o zróżnicowanej funkcji, z przestrzeniami publicznymi (zamiast np. tworzenia sypialni),
– troska o drzewa w mieście (wycinanie ich tylko wtedy, gdy jest to konieczne),
– ochrona charakteru dzielnic i osiedli przedwojennych.

5. Przejrzystość w działaniu

– jawny rejestr umów zawieranych przez miasto,
– publikowanie na stronie internetowej miasta informacji na temat kondycji finansowej spółek, w których miasto posiada całość udziałów, w tym poziomu ich zadłużenia,
– transmisja posiedzeń komisji rady miasta w internecie.

6. Miasto przyjazne dla wszystkich mieszkańców

– przystosowanie przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnością, seniorów i rodziców z wózkami,
– zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach,
– wparcie tworzenia dziennych domów i klubów seniorów oraz organizowania warsztatów i kursów przeznaczonych dla seniorów,
– wsparcie dla osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów,
– usprawnienie systemu pomocy rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy domowej,
– ustawienie większej liczby ławek wzdłuż ulic,
– współpraca z seniorami, czerpanie z ich doświadczenia i wiedzy.

7. Stabilne finanse miasta

– efektywne gospodarowanie dochodami miasta,
– przedstawianie budżetu miasta i stanu finansów w przystępny sposób,
– prezentowanie propozycji wydatków z budżetu miasta na publicznych spotkaniach,
– możliwość odpracowywania długu przez najemców lokali komunalnych.

8. Sprawny ruch w mieście

– ułatwienia w ruchu pieszym,
– planowanie przestrzenne z myślą o transporcie publicznym i ruchu pieszym,
– rozwój komunikacji publicznej, a w szczególności tramwajowej,
– skrócenie czasu przejazdu tramwajów,
– utrzymanie stałej i przystępnej ceny biletów miesięcznych,
– zwiększenie roli SKM w systemie komunikacyjnym,
– rozwój dróg rowerowych i infrastruktury dla rowerów; wprowadzenie roweru miejskiego,
– zapewnienie odpowiedniej infrastruktury parkingowej dla samochodów i rowerów,
– tworzenie ulic o miejskim charakterze zamiast dróg rozcinających dzielnice,
– program poprawy stanu ulic lokalnych i chodników.

9. Dostępne mieszkania

– poprawa dostępności mieszkań na wynajem dla młodych ludzi,
– opracowanie standardów budownictwa komunalnego z wykorzystaniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska,
– stworzenie okrągłego stołu mieszkaniowego,
– remonty pustostanów,
– wprowadzenie pilotażowego programu wsparcia dla tworzenia mikrospółdzielni przy budowie nowych mieszkań.

10. Edukacja

– troska o dobrą jakość kształcenia w szkołach publicznych,
– program przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej w szkołach,
– organizacja zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym, w tym na przykład program „Przyroda dla małych mieszkańców miast”,
– poprawa jakości posiłków dla dzieci w szkołach,
– rozwój działalności bibliotek,
– ocenianie jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez uczniów (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej),
– rozwój programów międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży,
– wspieranie działalności uniwersytetów trzeciego wieku,
– wdrożenie programu „Otwarta szkoła”, by poprawić dostęp do obiektów szkolnych dla mieszkańców w czasie pozalekcyjnym.

11. Zdrowie

– profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów (piersi, szyjki macicy, jelita, prostaty,
płuca, skóry),
– profilaktyka chorób układu krążenia,
– wsparcie programu szczepień profilaktycznych,
– program ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej,
– przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej,
– wdrożenie systemu teleopieki dla osób starszych i z niepełnosprawnością,
– program poprawy jakości powietrza,
– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

12. Bezpieczne miasto

– finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu dla policji, by lepiej przeciwdziałać popełnianiu przestępstw oraz by poprawić ich wykrywalność,
– poprawa skuteczności działania Straży Miejskiej.

13. Sport dostępny dla każdego

– promowanie sportu powszechnego jako sposobu na integrację społeczną,
– wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych,
– przełamywanie barier w dostępie do sportu, by zachęcić do aktywności wszystkie grupy społeczne,
– finansowanie projektów umożliwiających aktywność fizyczną wśród osób z niepełnosprawnością i seniorów,
– adaptację przestrzeni publicznych, w taki sposób, żeby sprzyjały aktywności sportowej oraz były sytuowane możliwie najbliżej mieszkańców,
– audyt dostępności infrastruktury sportowej i poprawa dostępności obiektów sportowo-rekreacyjnych,
– budowę nowych dzielnicowych krytych pływalni,
– dążenie do obniżania kosztów utrzymania obiektów sportowych poprzez wprowadzanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych w istniejącej bazie sportowej.

14. Rozwój gospodarczy

– wspieranie gospodarki lokalnej – małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych, wspieranie przedsiębiorczości rodzinnej,
– wsparcie dla zakładania nowych firm oraz przedsiębiorczości ludzi młodych,
– wsparcie dla rozwoju infrastruktury dla nowych firm,
– rozwój coworkingu – współdzielenia biura czy sal konferencyjnych przez firmy,
– rozwój inkubatorów przedsiębiorczości,
– profilowane konkursy na wynajem lokali usługowych dla lokalnego, zrównoważonego biznesu i rzemiosła,
– prowadzenie odpowiedzialnej polityki czynszowej,
– tworzenie nowych lokalnych targowisk w dzielnicach,
– wspieranie inwestorów z sektora zielonej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej,
– koordynowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, biznesem i uczelniami dla wspierania innowacji w energetyce odnawialnej,
– odbudowa szkolnictwa i kształcenia zawodowego,
– współpraca z innymi miastami dla wzmocnienia rozwoju gospodarczego.

15. Kultura

– wsparcie działalności kulturalnej bibliotek publicznych oraz domów sąsiedzkich,
– animacja wydarzeń kulturalnych w dzielnicach,
– finansowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
– organizacja wydarzeń muzycznych, filmowych, literackich, teatralnych oraz wystaw poprzez miejskie instytucje kultury,
– poprawa dostępu do kultury dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Pin It on Pinterest