Rozwój przestrzenny Gdańska – jaki będzie?

9 lipca 2016

Dokładnie 30 czerwca minął termin zgłaszania wniosków i sugestii do założeń jednego z najważniejszych dokumentów określających możliwości rozwojowe Gdańska. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wpłynie na urządzenie poszczególnych części miasta, na przyszłe rozwiązania transportowe, na sposób zabudowy. W opinii przekazanej Biuru Rozwoju Gdańska napisałam:

 

Studium powinno być podporządkowane naczelnym zasadom:
– ochrony i podnoszenia jakości życia mieszkańców Gdańska – w szczególności w miejscach zamieszkania i w przestrzeni publicznej,
– równoważenia rozwoju: zapewnianie równowagi potrzeb społecznych, gospodarczych i związanych ze stanem środowiska (z uwzględnieniem zapisów Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich).

Rozwój dzielnic

W rozbudowywanych dzielnicach należy zastrzec tereny przewidziane na lokalizację lokalnych centrów życia i spotkań mieszkańców (tereny zieleni , place publiczne, domy sąsiedzkie, domy kultury, biblioteki, baseny i inne obiekty sportowo-rekreacyjne), jak i ważnych funkcji lokalnych (szkoły, przedszkola, żłobki, służba zdrowia, placówki obsługi mieszkańców i obiekty usług lokalnych).

Tereny pozbawione infrastruktury miejskiej nie powinny być wyznaczane pod zabudowę. Studium powinno formułować wyraźną rekomendację, że przeznaczanie nowych terenów do zabudowy powinno być zależne od wcześniejszego lub jednoczesnego powstania odpowiedniej infrastruktury.

„Dogęszczanie” zabudowy w ramach rozwoju miasta do wewnątrz powinno być skoncentrowane na ofercie dla mieszkańców Gdańska, a nie na zabudowie apartamentowej służącej obsłudze ruchu turystycznego.

Układ transportowy

Należy tworzyć takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby poziom motoryzacji w Gdańsku zbliżył się do poziomu europejskiego. To oznacza tworzenie możliwości rozwoju komunikacji zbiorowej, węzłów integracyjnych, stacji rowerowych.

Należy zweryfikować STIM – Strategię Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot jako nie w pełni adekwatną do potrzeb i warunków rozwojowych Gdańska – szczególnie w zakresie liczby samochodów na 1000 mieszkańców, natężeń ruchu, zapotrzebowania na niektóre inwestycje drogowe.

Należy wykluczyć „domykanie” ramy drogowej (obwodnicy) Gdańska od strony pasa nadmorskiego.

Tereny rekreacyjne, zieleni urządzonej i lasów

W Studium należy przewidzieć wzrost liczby i łącznej powierzchni terenów zieleni urządzonej (parków, skwerów, zieleńców). Należy ustalić precyzyjny wskaźnik wzrostu udziału takich terenów w powierzchni miasta – docelowo do poziomu wyższego od średniej dla największych polskich miast. Należy zapewnić takie miejsca w miejscach wszystkich skupisk mieszkańców. Należy wprowadzić zasady ochrony lasów w mieście przed wycinką.

Ochrona przeciwpowodziowa

Z uwagi na zagrożenie zalaniami i podtopieniami w trakcie większych opadów należy wprowadzić zasady ochrony przed zabudową terenów wodochłonnych na górnym tarasie. W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę należy określić obowiązki inwestorów w zakresie przepuszczalności nawierzchni oraz lokalnej retencji wód opadowych, np. w konstrukcji budynków i budowli.

studium

Wybrane obszary problemowe

Pas nadmorski pomiędzy granicą Sopotu a Nowym Portem

Należy wprowadzić mechanizmy ochrony pasa nadmorskiego przed powiększaniem istniejących obiektów oraz budową obiektów nowych, zakłócających krajobraz bądź ograniczających swobodny dostęp mieszkańców do stref rekreacyjnych.

Nie należy dopuszczać do budowy dróg narażających pas nadmorski na wzrost uciążliwości ze strony transportu, szczególnie transportu ciężkiego i tranzytowego ruchu osobowego. Należy zapewnić wysoką dostępność pasa nadmorskiego komunikacją publiczną (utrzymanie i rozwój połączeń tramwajowych, dogodne dojazdy dla autobusów, parkingi rowerowe i stacje roweru publicznego).

Dzielnice południowe

Należy wziąć pod uwagę, że na terenie południa Gdańska istnieją lokalne społeczności rozmieszczone w praktyce inaczej, niż wynika to z podziału administracyjnego miasta (a tzw. „dzielnica południe” jest jedynie w dokumentach planistycznych).

Należy wziąć pod uwagę wyniki projektu Quo Vadis dla dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Należy uwzględnić prawdopodobne wyodrębnienie się w przyszłości dzielnicy Orunia Górna – Maćkowy – Borkowo, jak również odrębność potrzeb Zakoniczyna, Zaborni czy różnych części dzielnicy Jasień.

Orunia – tereny między linią kolejową E65 a Olszynką

Należy przewidzieć rozwiązania planistyczne zapewniających redukcję stopnia wykluczenia komunikacyjnego wynikającego z przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji kolejowych. Przewidzieć należy w szczególności budowę bezkolizyjnych z koleją rozwiązań, zapewniających możliwość przemieszczania się pieszo i samochodem.

Droga Królewska

Dla Długiego Targu należy dopuścić możliwość stworzenia nowej przestrzeni na poziomie -1 (poniżej obecnej powierzchni Targu) celem stworzenia nowych możliwości zagospodarowania.

Social media

Pin It on Pinterest